I N F O R M A C J A

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie informuje,  iż  dzień 10 listopada 2023r. jest dniem wolnym w RSM „Pionier” (podstawa prawna art.130 § 2 Kodeksu pracy).