I N F O R M A C J A

Zarząd RSM „Pionier” w Kutnie informuje, że Walne Zgromadzenie RSM „Pionier” w Kutnie odbyte w czterech częściach w dniach od 3 do 6 czerwca 2024 roku podjęło Uchwały:

  • Uchwała Nr 1/2024 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok
  • Uchwała Nr 2/2024 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
  • Uchwała Nr 3/2024 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca podział nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023.
  • Uchwała Nr 4/2024 Walnego Zgromadzenia przyjmująca protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
  • Uchwała Nr 5/2024 Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
  • Uchwała Nr 6/2024 Walnego Zgromadzenia udzielająca absolutorium członkowi  Zarządu RSM „Pionier” w Kutnie Panu Krzysztofowi Matusiakowi za 2023r.
  • Uchwała Nr 7/2024 Walnego Zgromadzenia udzielająca absolutorium członkowi  Zarządu RSM „Pionier” w Kutnie Panu Michałowi Tetkowskiemu za 2023r.
  • Uchwała Nr 8/2024 Walnego Zgromadzenia udzielająca absolutorium członkowi  Zarządu RSM „Pionier” w Kutnie Pani Barbarze Pietrzak za 2023r.