Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Zadanie nr 1 – Wykonanie zieleńca wraz z infrastrukturą komunikacyjną w postaci ścieżek pieszych żwirowych oraz małą architekturą – ławkami, pergolami, koszami na śmieci oraz lampami solarnymi na terenie fragmentu działki nr 127/76 obr. Grunwald w Kutnie (kwartał ulic Łokietka, Chrobrego, Batorego, Jagiełły).

Zadanie nr 2 Wykonanie zieleńca wraz z infrastrukturą komunikacyjną w postaci ścieżek pieszych żwirowych oraz małą architekturą – ławkami, pergolami, koszami na śmieci na terenie fragmentu działki nr 883 obr. Śródmieście w Kutnie (ul. Krasińskiego).

Zadanie nr 3 Wykonanie zieleńca wraz z infrastrukturą komunikacyjną w postaci ścieżek pieszych żwirowych oraz małą architekturą – ławkami, pergolami, koszami na śmieci oraz lampami solarnymi na terenie fragmentu działki 444/15 obr. Kościuszków w Kutnie. (ul. Północna).

                                                                                                                            

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24  (tel. 24/355 26 19).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium.

(Szczegóły w pkt. 10 SiWZ)            

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.03.2024 r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.