Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie informuje, że w związkuz nowelizacją Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia 2023 roku osoby zbywające lokal, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu, zobowiązane są do przekazania nabywcy, świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego, a w przypadku najmu do przekazania najemcy kopii świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.  Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku, etc.).

Zgodnie z w/w Ustawą i wytycznymi przedstawionymi na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczących świadectwa charakterystyki energetycznej, Spółdzielnia będzie udostępniała dane techniczne budynków, będących w jej posiadaniu, do opracowania świadectwa.     W celu uzyskania danych technicznych, osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, winna zwrócić się do Spółdzielni z wnioskiem. Niezbędne informacje można uzyskać w dziale technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. nr 22  lub telefonicznie 24 355-26-23.

W celu ograniczenia kosztów przygotowania dokumentacji dane przesyłane będą na wskazany przez wnioskodawce adres e-mail.

W załączeniu wór wniosku.