Przetarg lokal mieszkalny

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetargw formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy:

Sosabowskiego 3A/2   42,40 m2  parter -  2p+k   -   wartość rynkowa lok.     217.000,00 zł.

Obejrzenie lokalu umożliwi Administracja Osiedla „Śródmieście-Tarnowskiego-Rejtana” ul. Skłodowskiej 46,  (24) 355-26-33.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Przetarg odbędzie się w dniu  10 lutego 2023 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678, a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.

Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (24) 355-26-17 lub (24) 355-26-38.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                                                                      Z a r z ą d


Przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tarnowskiego 7, Tarnowskiego 36, Tarnowskiego 36a, Tarnowskiego 36b, Skłodowskiej 71/Andersa 4, Sikorskiego 10, Sosabowskiego 3b, Sempołowskiej 3, Łąkoszyn II, Łąkoszyn III, Łąkoszyn IV ,Łąkoszyn V, Podrzeczna 38, Łokietka 7, Chrobrego 8, Chrobrego 14, Chrobrego 20, Łokietka 6, Batorego 9, Troczewskiego 5, Wilcza 1, Reja 1A, Staszica 10, Staszica 10A, Staszica 10B, Staszica 10C, Staszica 18, Staszica 20, Staszica 22, Długosza 6, Długosza 6A, Długosza 6B, Długosza 6C, 29 Listopada 12A, Staszica 7A, Kołłątaja 8A, Kołłątaja 10,Sowińskiego 17,Kościuszki 22,Kościuszki 22A, Kościuszki 22B  w Kutnie.

Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.

(zgodnie z  harmonogramem uzgodnionym z poszczególnymi administracjami osiedli)                                                         

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 (tel. 24 355 26 19)   

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 350 zł/ za każdy budynek.          

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2023 r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wybickiego 8,  Łąkoszyn II,  Łąkoszyn III, Łąkoszyn IV, Łąkoszyn V, Podrzeczna 38, Łokietka 7, Chrobrego 8, Chrobrego 20, Łokietka 6, Batorego 17,Troczewskiego 5, Wilcza 1,Krasińskiego 5 w Kutnie.

Termin realizacji do dnia 30 listopada 2023 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub 24/355 26 21).

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium.

(Szczegóły w pkt. 11 SiWZ)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.01.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej i domofonowej

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnieogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej i domofonowej w   budynkach   przy   ul.  Chrobrego 20, Krasińskiego 5, Łokietka 6, Łokietka 7, Podrzeczna 38, Troczewskiego 5 ,Wilcza 1, Wybickiego 8, Batorego 17, Chrobrego 8, Długosza 6, Długosza 6A, Długosza 6B, Długosza 6C, Kołłątaja 8A, Kołłątaja 10, Kościuszki 22, Kościuszki 22A, Kościuszki 22B, 29 Listopada 12A,  Łąkoszyn II, Łąkoszyn III, Łąkoszyn IV, Łąkoszyn V, Reja 1A, Sowińskiego 17, Staszica 7A, Staszica 18, Staszica 20, Staszica 22, Sempołowskiej 3, Sikorskiego 10, Skłodowskiej71/Andersa 4, Sosabowskiego 3B, Tarnowskiego 7, Tarnowskiego 36, Tarnowskiego 36A, Tarnowskiego 36B oraz dostawę i wymianę oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne oprawy wykonane w technologii typu LED.

Nieprzekraczalny termin realizacji :

Wymiana instalacji elektrycznej i domofonowej – 31.10.2023 r.

Dostawa i wymiana oświetlenie zewnętrznego    – 30.04.2023 r.

(Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z poszczególnymi administracjami osiedli)

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 (tel. 24/355 26 19)   

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację:  Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium. (Szczegóły w SIWZ pkt 12)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2022 r. do godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 18.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Lokale do wynajęcia

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie informuje,
 iż posiada do wynajęcia lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicy:

1. Grunwaldzka 10 o pow. użytkowej 118,80 m2 – stawka eksploatacyjna wynosi netto 25,00 zł/m2
Dodatki mieszkaniowe

Dodatek Mieszkaniowy

MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY POSIADAJĄCE ŚREDNIO MIESIĘCZNY DOCHÓD ( BRUTTO )

W GOSPODARSTWIE JEDNOOSOBOWYM 2.265,01 zł - 40%

(przęcietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) 


A W GOSPODARSTWIE WIELOOSOBOWYM 1.698,76 zł - 30%

(przęcietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

Informacja

E-usługa, telefon zamiast wizyty w siedzibie i administracjach spółdzielni.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form kontaktu, telefonu oraz skrzynek wrzutowych na korespondencję umieszczonych przy drzwiach wejściowych do biurowca spółdzielni i administracji.         

Kontakt mailowy:pionier@pionierkutno.pl , pionierk@poczta.onet.pl       

Telefony:

Centrala - 24 355-26-00           

Administracja „Grunwald-Łąkoszyn”       -24 355-26-37

Administracja „Śródmieście”         -24 355-26-22

Administracja „Tarnowskiego-Rejtana” -24 355-26-33

Pogotowie Techniczne - 24 355-26-24

 

                                                                                  Zarząd Spółdzielni


Informacja

W związku z rezygnacją ze stanowiska Prezesa Zarządu i Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównej Księgowej z dniem 31.12.2021r. został powołany nowy Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie w składzie:

Prezes Zarządu  - Krzysztof Matusiak

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i GZM  -Michał Tetkowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy - Barbara Pietrzak


Oświadczenie dotyczące odpadów komunalnych

Oświadczenie w sprawie liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym  (dotyczy odpadów komunalnych).

Po wypełnieniu oświadczenia przez osobę  posiadającą tytuł prawny do lokalu prosimy o wysłanie skanu drogą elektroniczną (pionier@pionierkutno.pl) lub wrzucenie do skrzynki podawczej Spółdzielni.

E-konto

INFORMACJA

 Zarząd RSM "PIONIER" w Kutnie informuje o otwarciu platformy internetowej 

E-KONTO.

Strona ta umożliwia dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER" w Kutnie.
Usługa ta przeznaczona jest  dla mieszkańców  RSM "PIONIER" w Kutnie. 
Aby uzyskać dostęp do informacji na temat stanu konta należy zgłosić się do siedziby RSM "PIONIER" w Kutnie lub Administracji osiedlowej i za okazaniem dokumentu tożsamości pracownik spółdzielni przydzieli Państwu specjalne konto internetowe, dzięki któremu można będzie zalogować się do systemu   i dowiedzieć się o:

-       - podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji RSM "Pionier"

-       - ostatnim saldzie na kartotekach

-       - szczegółowych obrotach na kartotece

-       - składnikach wchodzących w skład należnych opłat za dowolny miesiąc,

-       - innych informacjach zamieszczonych przesz Spółdzielnię .

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiednie oświadczenie  zobowiązani będziecie Państwo podpisać z chwilą utworzenia konta w RSM "Pionier" w Kutnie.

                                                                                                                                             Zarząd RSM "Pionier"

Kutno, maj 2014 r.                                                                                              W Kutnie


Komunikat
Dziękujemy za dokonywanie wpłat na konta indywidualne w spółdzielni. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt ze służbami finansowymi lub Administracją Osiedla. Jednocześnie informujemy, iż w naszych numerach rachunków zawsze znajduje się człon XX 1240 6960 8244 XXXX XXXX XXXX ZARZĄD RSM "PIONIER" w KUTNIE