Przetarg lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu  24 czerwca  2019 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach:   

1.     Jagiełły 2 o pow. użytkowej 46,90 m2 

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych).

2.     Grunwaldzka 10 o pow. użytkowej 94,10 m2 

 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.450,00 zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych).

Lokal dostępny od 1 sierpnia 2019 roku      

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 24 czerwca 2019 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.


Dodatki mieszkaniowe

Dodatek Mieszkaniowy

MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY POSIADAJĄCE ŚREDNIO MIESIĘCZNY DOCHÓD ( BRUTTO )

W GOSPODARSTWIE JEDNOOSOBOWYM 1.925,00 ZŁ

A W GOSPODARSTWIE WIELOOSOBOWYM 1.375,00 ZŁ

Osoby o niskich dochodach

U W A G A   !

OSOBY  O  NISKICH  DOCHODACH

Na podstawie art.74 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 121) w 2018 roku obowiązywać będą obniżki w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów będących w użytkowaniu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER”.

Obniżką będą objęci mieszkańcy naszej Spółdzielni, u których dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza  2135,75zł brutto.

Podstawą do udzielenia w/w obniżki będą oświadczenia stwierdzające te uprawnienia.


Oświadczenia należy składać w administracjach osiedli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2018 roku.

Mieszkańcy, którzy nabyli prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych do końca 2017r. mogą takie oświadczenia składać bezpośrednio do Urzędu Miasta Kutno.

E-konto

INFORMACJA

 Zarząd RSM "PIONIER" w Kutnie informuje o otwarciu platformy internetowej 

E-KONTO.

Strona ta umożliwia dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER" w Kutnie.
Usługa ta przeznaczona jest  dla mieszkańców  RSM "PIONIER" w Kutnie. 
Aby uzyskać dostęp do informacji na temat stanu konta należy zgłosić się do siedziby RSM "PIONIER" w Kutnie lub Administracji osiedlowej i za okazaniem dokumentu tożsamości pracownik spółdzielni przydzieli Państwu specjalne konto internetowe, dzięki któremu można będzie zalogować się do systemu   i dowiedzieć się o:

-       - podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji RSM "Pionier"

-       - ostatnim saldzie na kartotekach

-       - szczegółowych obrotach na kartotece

-       - składnikach wchodzących w skład należnych opłat za dowolny miesiąc,

-       - innych informacjach zamieszczonych przesz Spółdzielnię .

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiednie oświadczenie  zobowiązani będziecie Państwo podpisać z chwilą utworzenia konta w RSM "Pionier" w Kutnie.

                                                                                                                                             Zarząd RSM "Pionier"

Kutno, maj 2014 r.                                                                                              W Kutnie


Komunikat
Dziękujemy za dokonywanie wpłat na konta indywidualne w spółdzielni. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt ze służbami finansowymi lub Administracją Osiedla. Jednocześnie informujemy, iż w naszych numerach rachunków zawsze znajduje się człon XX 1240 6960 8244 XXXX XXXX XXXX ZARZĄD RSM "PIONIER" w KUTNIE