Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kutnie przy ul. Sowińskiego 14.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie w dniu  24  czerwca 2024 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest:

Lokal użytkowy położony w Kutnie przy ul. Sowińskiego 14 o pow. użytkowej 60,00 m

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset  złotych 00/100).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pod numerem tel. 24 355 26 11.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 24 czerwca 2024 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący lokal użytkowy  przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest  wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.