O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kutnie przy ul. Podrzecznej 38

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest:

Lokal użytkowy położony w Kutnie przy ul. Podrzecznej 38 o pow. użytkowej 203,70 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pod numerem tel. 24 3552611.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 19 lutego 2024 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący lokal użytkowy przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Kutno, dnia 1.02.2024 r.

Z a r z ą d

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych oferentów będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie, z siedzibą przy ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;

 2. z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pionierkutno.pl, lub pod numerem telefonu: 602 745 827);

 3. dane osobowe oferentów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy z wybranym oferentem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO;

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier oraz notariusz.

 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przetargowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym postępowaniem i wyczerpania możliwych postępowań kontrolnych wobec Spółdzielni w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych;

 4. przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora,

 • niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Panu/Pani praw do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  1. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku ich niepodania Oferent nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu przetargowym.

  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

  3. po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.